PhD Students

Yuanxun Lu
陆元勋

Xinya Ji
嵇歆雅

Yiyu Zhuang
庄义昱

Jiahe Zhu
朱嘉禾

Yicheng Gong
龚奕成

Master Students

Houteng Yu
喻后腾

Qianyun He
何倩芸

Shenhao Zhu
朱沈浩

Yuxiao He
贺钰潇

Zhenze Zhi
芝震泽

Linjia Huang
黄林佳

Li Wang
王力

Yanwen Wang
王彦文

Yifei Zeng
曾逸飞

Haixiang Wang
王海翔

Jiawei Zhang
张嘉伟

Qinhui Yang
杨钦惠

Qipeng Xu
徐啟鹏

Yizheng Song
宋易铮

Zhengxuan Li
李政轩

Zijian Wu
巫子健

Undergraduate Interns

Baichuan Guo
郭佰川

Yutong Wang
王语彤

Alumni

Longwei Guo
郭龙伟

Menghua Wu
吴萌华

Qingbo Yuan
袁庆博

Xusen Sun
孙旭森

Zhengyu Diao
刁政宇

Dehao Hao
郝德浩

Photos